Sayfalar

5 Kasım 2015 Perşembe

Çocuk, şiddeti unutmaz!

Ai­le için­de şid­de­te ta­nık olan ya da ebe­veyn­le­ri ta­ra­fın­dan dö­vü­len ço­cuk­la­rın şid­de­ti öğ­re­ne­rek kar­deş­le­ri­ne, ar­ka­daş­la­rı­na ya da ile­ri­de eş­le­ri­ne uy­gu­la­ya­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ken uz­man­lar, ço­cuk­la­rın şid­de­ti çev­re­le­rin­den göz­lem­le­ye­rek öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Üs­kü­dar Üni­ver­si­te­si NPİs­tan­bul Nö­rop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Ço­cuk ve Er­gen Psi­ko­lo­ğu Han­de Si­nir­li­oğ­lu Er­taş,  ço­cuk­la­rın ma­sum bi­rer be­bek ola­rak her şey­den ha­ber­siz dün­ya­ya gel­di­ği­ni an­cak za­man­la çev­re­sin­den şid­de­ti öğ­re­ne­rek ya da şid­de­te ma­ruz ka­la­rak “şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı­” gös­te­re­bil­di­ği­ni kay­detti. Özel­lik­le ai­le içi ya­şa­nan şid­det, ço­cuk­la­rın şid­det dav­ra­nış­la­rı­nı mo­del al­ma­sı­na yol açar. Ço­cuk­lar hep bü­yük­le­rin yap­tık­la­rı­nı ör­nek alır ve öğ­re­nir.


******************************* Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

*********************

Bebek Bakımı - Bebek Beslenmesi - Bebek Sağlığı Hamilelik - Tüp Bebek - Doğum -- Çocuk Eğitimi çocuk gelisimi, Çocuk Psikolojisi